Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő adatai:
Név: JUMATIC-PLC Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Babér utca 1.
Telephely: 6000 Kecskemét, Felsőszéktó 31/A.
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-121545
Telefonszám: +36 703 763 000
E-mail: info@jumatic.hu
Honlap: www.jumatic.hu

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban GDPR).
b) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotv.).
c) Az érintett hozzájárulása.

III. Kapcsolatfelvételi adatok kezelése
a) Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes hozzájárulása.
b) Az adatkezelés célja a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint kapcsolattartás.
c) A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, aláírás.
d) Az adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig terjed. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@jumatic.hu e-mail címre küldött levelében.
e) Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: Az Ön által megadott személyes adatok kezelésére a Társaság részéről a kapcsolattartásra kijelölt személyek jogosultak. A Társaság a kezelt adatokat harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja át, kivéve, ha azt egy erre jogosult hatóság kéri.

IV. Az adatok biztonsága
Az adatok elektronikus formában, a Társaság adattárolóin, jogosulatlan hozzáféréstől védetten kerülnek tárolásra.

V. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Társaságnál kezelt személyes adataival összefüggésben Ön:
a) tájékoztatást kérhet azok tartalmáról, kezelésük módjáról;
b) módosítást kérhet, amennyiben adataiban, elérhetőségeiben változás történt;
c) zárolást kérhet adatai kezelésének korlátozása céljából;
d) kérheti a kezelt adatainak törlését;
e) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség vagy harmadik fél érdekében történik, illetve, ha adatai átadása üzletszerzés, közvélemény- vagy egyéb kutatás céljából történik.
Kérését vagy tiltakozását az info@jumatic.hu e-mail címre küldheti el.

VI. Az Ön jogorvoslati lehetőségei
A Társaság az Ön személyes adataihoz fűződő jogait teljes mértékben tiszteletben tartja, ezért az Ön adatait a vonatkozó jogszabályok betartásával a jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint kezeli. Ha Ön mégis úgy ítéli meg, hogy az adatkezeléssel összefüggésben jogai sérülnek és tiltakozása nem talált elfogadásra, akkor az adatkezelő ellen egyrészt polgári pert kezdeményezhet az Ön lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken, másrészt hatósághoz fordulhat.
Hatósági bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Törvényszék:
A törvényszékek felsorolása és elérhetőségei megtalálhatók az alábbi linken:
http://birosag.hu/torvenyszekek

Hatóság:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím: 1363 Budapest, Pf.9.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.